සිංහල බෞද්ධ ථේරවාදයට ප්‍රහාරය කරන්නේ දෙපැත්තකින්ය.

භික්ෂූන් දුස්සීලයි කියා පචාරය කිරීම එක පෙරමුණක් අනිත් පැත්තෙන් ඊනියා සීලයක් පෙන්වමින් ආරණ්‍ය නිර්මාණය කිරීමයි.

ආරණ්‍ය නිර්මාණය කරන්නේත් සිංහල ථේරවාදී භික්ෂූන් දුස්සීලයි කියන්නෙත් එකම පෙරමුණකින් ය. එකම අරමුණක් කරා එකම අරමුණක් කරා යෑමට ය.

අද ආරණ්‍ය කියන්නේ උපාසක අම්මලා රවට්ටන මෙහෙයුමකි. ඔච්චර ආරණ්‍ය වල ඔච්චර කියන සීලයක් තියෙනවා නම් මාර්ගඵල ලාභීන් නැත්තේ ඇයි ?

ආරන්‍ය කියන්නේ සෝබනයද?

අල්පෙච්චතාවය කියන්නේ ගිජුකමද ?

අල්පේච්ඡතාවය නැතුව මාර්ගඵල ලැබිය නොහැක.

මෙය සිංහල බෞද්ධ සමාජයේ උපාසක අම්මලාගේ ශ්‍රද්ධාව මංකොල්ල කෑමේ මෙහෙයුමකි.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s