කාදිනල් පියතුමා ගැන විකිලීක්ස් කල හෙළිදරවුව.

1. (C) SUMMARY: Roman Catholic Archbishop Ranjith told
ambassador that pushing the GSL too hard on the war crimes
accountability issue now could destabilize Sri Lankan
democracy and would set back the cause of human rights. He
reasoned that weakening the Rajapaksas — who despite their
public image were relative moderates in the Sri Lankan polity
— could backfire.

Continue reading “කාදිනල් පියතුමා ගැන විකිලීක්ස් කල හෙළිදරවුව.”

මාලිගාවට වැඩේ දෙන්නයි යන්නේ .

එදා සහ අද ….

දළදා මාලිගාවට පල්ලියෙන් පිල්ලියක්…!
ශ්‍රී දළදා සමිඳුන් වැනසීමට සිදුකල ක්‍රිස්තියානි කුමන්ත්‍රණයක හෙලිදරව්ව

( 2003 ජූලි මස 20වන ඉරිදා දිවයින ඉරිදා සංග්‍රහයට මනෝජ් අබයදීර මහතා විසින්ලියන ලද ලිපියකින් උපුටාගන්නා ලදි. )
පලමු කොමෙන්ටුවව …

Continue reading “මාලිගාවට වැඩේ දෙන්නයි යන්නේ .”

LTTE: A Failed Christian Conspiracy

published on June 4, 2009 By K. M. MURALIDHARAN
https://haindavakeralam.com/ltte-a-failed-christian-hk11857

The nearly three-decade-long fight by the LTTE for a separate homeland for Tamils in Sri Lanka has come to end after the death of Tamil Tigers chief Velupillai Prabhakaran. Yet the world in general, and the Tamil community in particular has not understood the true nature of the so-called ‘Tamil struggle’ that Prabhakaran had initiated and was leading for nearly thirty years.

There are many clinching clues which all go to indicate that Prabhakaran’s ways were not in line with any struggle for honour of Sri Lankan Tamils or attempts at securing viable autonomy or independence for them.

Continue reading “LTTE: A Failed Christian Conspiracy”

Catholic Church, an ally of Tamil Tiger terrorists

April 04, 2009By Ranjan Jayakody, Mohan Gunaratnam and Ranjit Surendran

(April 04, Colombo, Sri Lanka Guardian) Desperate situations call for desperate measures and desperate measures can leak out material factors that may have begot or moulded certain movements, their hidden agendas and even ultimate intentions. It has been suspected for a long time that the powerful force behind the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) was the Catholic Church continuing with the Catholic Portuguese colonial traditions of atrocities and carnage that was led by this church in Sri Lanka.

Continue reading “Catholic Church, an ally of Tamil Tiger terrorists”